Habarlar

 • Is Freeze-Dried Fruit Healthy?

  Doňan guradylan miweler sagdynmy?

  Miwe köplenç tebigatyň süýjüsi diýip pikir edilýär: tagamly, ýokumly we ähli tebigy şeker bilen süýjüdir.Gynansagam, ähli görnüşdäki miweler çaklamalara sezewar edilýär, sebäbi aýdylýan tebigy şeker (sakroza, fruktoza we glýukozadan ybarat) käwagt arassalanan şeker bilen bulaşýar ...
  Koprak oka
 • Why Choose Freeze Dried Vegetables?

  Näme üçin guradylan gök önümleri doňdurmaly?

  Doňan guradylan gök önümlerde ýaşap bilersiňizmi diýip köplenç pikir edip gördüňizmi?Käte olaryň tagamyny haýran galdyrýarsyňyzmy?Olar nähili görünýär?Şertnama baglaşyň we doňan guradylan iýmitleri ulanyň we gök önümleriň köpüsini derrew diýen ýaly iýip bilersiňiz.Doňan guradylan iýmit Doňan guradylan gök önümleri ...
  Koprak oka
 • What’s Freeze Drying?

  Doňdurma näme?

  Doňdurma näme?Doňdurmagy guratmak, elementi doňdurmak bilen başlaýar.Ondan soň önüm sublimasiýa diýlip atlandyrylýan prosesde buzy bugarmak üçin wakuum basyşy astynda goýulýar.Bu, buzuň suwuk fazadan aýlanyp, gatydan gaza gönüden-göni öwrülmegine mümkinçilik berýär.Soňra ýylylyk ulanylýar ...
  Koprak oka