Uzyn ýaramlylyk lomaý guradylan armut

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan armutlar täze we ýokary armutdan ýasalýar.Doňdurma guratmagy guramagyň iň oňat usulydyr, tebigy reňkini, täze tagamyny we asyl armutyň iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurma Guradylan armut Muesli, Süýt önümleri, Çaýlar, Smoothies, Pantries we halaýanlaryňyza goşup bilersiňiz.Doňdurylan guradylan armutlary dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Armut

Elýeterli format

Ballar, dilimler

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: dyrnaksyz kartonlar

Armutyň peýdalary

Dig Iýmit siňdirişi optimizirläň
Armut iýmit süýüminiň ajaýyp çeşmesidir, iýmit siňdiriş saglygyny gowulaşdyrmak üçin gaty güýçli serişde bolup biler

Osteoporozyň öňüni alýar
Bor baý armutlar aňsat sarp edilýän kalsiniň siňdirilmegine kömek edip biler.

● Agramy ýitirmek
Armut iň pes kaloriýaly miweleriň biridir, orta armutda 100-den gowrak kaloriýa bar, bu sagdyn kaloriýa bilen çäklendirilen berhizleriň 5-10 göterimini düzýär.

● Antioksidant işjeňligi
Armut, beýleki miweleriň köpüsi ýaly, bedeniň dürli kesellerine we şertlerine garşy göreşýän C witamini ýaly antioksidantlara baýdyr.

● Gan basyşy
Armutda bar bolan kanserogen glutation we antioksidantlar gan basyşyny gözegçilikde saklamaga kömek edýär.

Im Immuniteti ýokarlandyrmak
Armut antioksidantlara baý we C witamini ak gan öýjükleriniň önümçiligini höweslendirmek üçin peýdalydyr.Şeýle hem, umumy sowuklama, dümew we beýleki ýeňil keseller ýaly şertleri ýok etmäge kömek edýän immunitet ulgamyny güýçlendirýärler.

Heart Heartürek saglygyny gowulaşdyrmak
Armut kaliýiň ajaýyp çeşmesidir.Kaliý köp, ýürek saglygyna ep-esli täsir edip biler.

Aýratynlyklary

100% arassa tebigy armut

Hiç hili goşundy ýok

Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

Täze tagam

Asyl reňk

Daşamak üçin ýeňil agram

Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

Aňsat we giň amaly

Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan gök mawy doňduryň
Reňk Asyl gyzyl gök reňkini saklaýan gyzyl
Aroma Mawy, arassa, ajaýyp ys
Morfologiýa Bütin
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤6.0%
TPC 0010000cfu / g
Koliforma ≤100.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemekDaşarky: karton, çüý däl
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg, 10kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň