BRC şahadatnamasy Ajaýyp doňan guradylan sary şetdaly

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan sary şetdaly täze we has ýokary sary şetdalydan ýasalýar.Doňdurma guratmagy guramagyň iň oňat usulydyr, tebigy reňkini, täze tagamyny we asyl sary şetdalynyň iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan Guradylan sary şetdaly Muesli, Süýt önümleri, Çaýlar, Smoothies, Pantries we halaýanlaryňyza goşup bilersiňiz.Doňan guradylan sary şetdalymyzy dadyň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Sary şetdaly

Elýeterli format

Ballar, dilimler, süýjüdir

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Şetdalynyň peýdalary

● Şetdaly bejergini ösdürýär
Bir orta şetdaly, her gün zerur bolan C witaminiň 13,2% -ine eýe.Bu ýokumly madda bedeniňize ýaralary bejermäge we immunitetiňizi berk saklamaga kömek edýär.Şeýle hem, “erkin radikallardan” - öýjükleriňize zeper ýetirip bilýän rak bilen baglanyşykly himiki maddalardan dynmaga kömek edýär.

Eight Gözüňizi görmäge kömek ediň
Beta-karotin diýilýän antioksidant şetdalylara altyn-mämişi reňk berýär.Ony iýeniňizde bedeniňiz sagdyn görmek üçin açar bolan A witamine öwrülýär.Şeýle hem, immunitet ulgamyňyz ýaly bedeniňiziň beýleki bölekleriniň gerekli derejede işlemegine kömek edýär.

A Bagtly agramda galmaga kömek ediň
60 kaloriýadan az mukdarda şetdaly doýýan ýaglar, holesterin ýa-da natriý ýok.Şetdaly 85% -den gowragy suwdyr.Mundan başga-da, süýümi köp bolan iýmitler has doldurgyçdyr.Olary iýeniňizde, ýene açlyk duýmak üçin has köp wagt gerek bolar.

E E witamini alyň
Şetdaly E witamini bilen bişýär Bu antioksidant bedeniňiziň köp öýjükleri üçin möhümdir.Şeýle hem immunitetiňizi sagdyn saklaýar we gan damarlarynyň giňelmegine kömek edýär.

Süňkleriňizi sagdyn saklaň
Bir kiçijik şetdaly 247 milligram kaliý, bir orta şetdaly bolsa 285 milligram kaliý berip biler.Kaliý duzly iýmitlenmegiň täsirini deňagramlaşdyrmaga kömek edip biler.Şeýle hem, böwrek daşlary we süňkleriň ýitmegi bilen birlikde gan basyşyňyzy peseldip biler.Her gün takmynan 4700 milligram kaliý gerek, ony goşundydan iýmitden almak has gowudyr.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze sary şetdaly

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan sary şetdaly doňduryň
Reňk Sary şetdalyň asyl reňkini saklaň
Aroma Sary şetdalyň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Dilim, zar
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
Kükürt dioksidi ≤0.1g / kg
TPC 0010000cfu / g
Koliforma ≤3.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemekDaşarky: karton, çüý däl
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 10kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň