Howpsuzlyk Tebigy Hytaý üpjün edijisi Guradylan banany doňduryň

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan bananlar täze we has ýokary bananlardan ýasalýar.Doňdurma guratmak guramagyň iň oňat usulydyr, tebigy banany tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan Guradylan bananlary Muesli, Süýt önümleri, Çaýlar, Smoothies, Pantries we halaýanlaryňyza goşup bilersiňiz.Doňan guradylan bananlary dadyp görüň, Her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Banan

Elýeterli format

Ballar, dilimler

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: dyrnaksyz kartonlar

Bananyň peýdalary

Superfood
Günde banan lukmany uzaklaşdyrýar.Bananyň beýleki tegelek miwelerden has köp witaminleri we ýokumly maddalary bar.
Bananlarda köp uglewodlar, A witamini we demir, fosfor bar we olar kaliý, süýüm we tebigy şekerlere hem baýdyr.
C witamini, kaliý we beýleki witaminler we mineral bananlar umumy saglygy saklamaga kömek edýär.
Bu ýokumly maddalar bananlary sagdyn gündelik düzgüniňiziň aýrylmaz bölegi bolmaly “ýokary iýmit” edýär.

Energiýa güýçlendiriji
Banan gymmat sport içgilerinden has gowy energiýa çeşmesidir.

Heartürek saglygy has gowy
Kaliý baý bolany üçin, banan bedeniň gan aýlanyş ulgamyna beýnine kislorod bermäge kömek edýär.

Tebigy laksatif
Banan iýiň, iç gatamagy bilen hoşlaşyp bilersiňiz.Gowy bişen bananlarda içegäniň kadaly işlemegine we saklanmagyna kömek edýän süýümiň bir görnüşi bar.

Faceüzüňize ýylgyryş goýuň
Bananlarda az mukdarda triptofan, aminokislotasy bar, bananyň tebigy B6 witamini bilen birleşende, “gowy gormon” serotoniniň önümçiligini ýokarlandyrmaga kömek edýär.
Keýpiňi kadalaşdyrýan bu madda aňyňy we bedeniňi rahatlandyrmaga kömek edip biler, şonuň üçin özüňi has bagtly duýarsyň.

Caralary köşeşdiriň
Banan iýmit siňdiriş ulgamynda mukusyň köpelmegine kömek edýär, bu aşgazan ýaralaryny bejermäge ýa-da öňüni almaga kömek edip biler. Içki diwarlaryň töwereginde gorag örtügi goýup, iýmit siňdiriş ulgamynyň gyjyndyrmasyny azaltmaga kömek edýär, bu içegäniň saglygyny ösdürmegiň tebigy usulydyr. .

Aýratynlyklary

100% arassa tebigy täzeBanan

Hiç hili goşundy ýok

Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

Täze tagam

Asyl reňk

Daşamak üçin ýeňil agram

Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

Aňsat we giň amaly

Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan banany doňduryň
Reňk Sary, Bananyň asyl reňkini saklaň
Aroma Bananyň arassa ysy
Morfologiýa Dilim
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤6.0%
TPC 0010000cfu / g
Koliforma ≤100.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemekDaşarky: karton, çüý däl
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 10kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň