Nutokary iýmitlendiriji gymmatlyk Guradylan ak asparagus

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan ak asparagus täze we has ýokary ak asparagusdan ýasalýar.Doňdurma guratmagy, asyl ak garaguşyň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan ak asparagus Muesli, Çorbalar, Etler, Souslar, Çalt naharlar we başgalara goşulyp bilner.Doňdurylan guradylan garaguşymyzy dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Ak garaguş

Elýeterli format

Bölüm

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Asparagusyň peýdalary

Diabet Süýji keseline garşy göreşmäge kömek edýär
Asparagus süýji keseline garşy göreşmekde täsirli ýaragdygyny subut etdi.Asparagusyň kabul edilmegi, gandaky şeker derejesini kadalaşdyrmaga kömek edýän bedenden ýokary peşew we duz çykmagyna getirýär.

Anti Antioksidantlaryň uly çeşmesi
Asparagusda bedendäki erkin radikallara garşy göreşmäge kömek edýän ýokary derejeli antioksidantlar bar, olar düwnük keseli, ýürek keselleri we ş.m. ýaly keseller üçin töwekgelçilik faktorlary tapyldy.

Im Immuniteti ýokarlandyrýar
Iýmitdäki garaguş bakterial ýokançlyklara, peşew ýokançlygyna we immunitet ulgamyny güýçlendirýän sowuklyga garşy göreşmäge kömek edýär.

Cancer Düwnük keseline garşy göreşmäge kömek edip biler
Asparagusda A witamini, C witamini, B6 witamini we beýleki güýçli antioksidantlar bar, olar sagdyn öýjükleri saklamak we düwnük keseline garşy göreşmek üçin örän peýdalydyr.

Aging Garrylyk prosesini haýalladýar
Asparagus antioksidant düzümi bilen tanalýan ösümlikdir, garramagy haýallatmaga ukyplydyr.

Aýratynlyklary

8888885

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan ak asparagusy doňduryň
Reňk Asparagusyň asyl reňkini saklaň
Aroma Kepjebaşyň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Bölüm
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤100.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemekDaşarky: karton, çüý däl
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň