GMO däl Hytaý zawody üpjünçiligi Guradylan almany doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan almalar täze we has ýokary almalardan ýasalýar.Doňdurma guratmak guramagyň iň oňat usulydyr, tebigy almany tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurma Guradylan almalary Muesli, Süýt önümleri, Çaýlar, Smoothies, Pantries we halaýanlaryňyza goşup bolýar.Doňan guradylan almalarymyzy dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi Guramagy doňdurmak
Şahadatnama BRC, ISO22000, Koşer
Goşundy Apple
Elýeterli format Ballar, dilimler
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.
Bukja Bularyň köpüsi
Içinde: Wakuum goşa PE haltalary
Daşarda: dyrnaksyz kartonlar

“Apple” -iň peýdalary

Gut Gut saglygyny gowulaşdyryp biler
Alma ereýän süýüme baýdyr.Alma iýmit siňdiriş ulgamynyň içindäki metabolizmi höweslendirýär we içegede gowy bakteriýalary ösdürýär.Bu prebiotik täsir, ýokumly maddalary köpeltmek we zyýanly bakteriýalary we toksinleri ýok etmek arkaly saglygyň gowulaşmagyna getirýär.

Heart Heartürek üçin peýdaly
Alma dürli ýürek keselleriniň töwekgelçiligini azaltmaga kömek edýär.Almalaryň antioksidant häsiýeti, lipid peroksidasiýa diýilýän ýaglaryň okislenmegini azaldar.Şeýle hem howply basyş edip bilýän gan damarlarynda tapylan dürli ýaglary zyýansyzlandyrýar.Flawonoid, kwseretin gan damarlarymyzdaky çişmegi azaldýar, polifenol, epikatechin bedende gan basyşyny peseldýär.

Süýji keseliniň pes töwekgelçiligi bilen baglanyşykly
Alma içindäki polifenollar uglewodlaryň beden tarapyndan kabul edilmegini azaltmak bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Alma sirkesine gönükdirilen käbir gözlegler, ganyň düzüminde ýüze çykýan gandaky şeker derejesiniň üýtgäp biljekdigini, süýji keseliniň öňüni almak üçin möhüm faktordygyny görkezdi.Şeýle hem polifenollar iýmit siňdiriş ulgamymyzda glýukozanyň siňdirilmegini peseldýär we ganyň şekeriniň derejesini gözegçilikde saklamak üçin aşgazan astyndaky insuliniň bölünip çykmagyna itergi berýär.

D Diş saglygyny gowulaşdyrmakda peýdaly bolup biler
Alma iýmek dişleriň we diş etleriniň arassalanmagyna kömek edýär.

Ain Beýni saglygyny ösdürip biler
Alma içindäki güýçli antioksidantlar beýniniň öýjüklerini oksidleýji stresden goraýar.
Alma beýnide konsentrasiýany, meseläni çözmegi we ýadyny gowulandyrmak bilen baglanyşykly asetilkoliniň mukdaryny hem köpeldýär.

Agramy ýitirmekde kömek edip biler
Alma suwunyň köp bolmagy we süýüm doýgunlygy ýokarlandyrýar, şeýlelik bilen işdäňi peseldýär we artykmaç iýmitlenýär.Diýmek, semizlik bilen göreşýän millionlarça adam üçin ajaýyp habar bolup bilýän, has çalt ýakylýar ýa-da beden tarapyndan siňdirilmeýär.

Aýratynlyklary

100% arassa tebigy täze alma

Hiç hili goşundy ýok

Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

Täze tagam

Asyl reňk

Daşamak üçin ýeňil agram

Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

Aňsat we giň amaly

Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan almany doňduryň
Reňk “Apple” -iň asyl reňkini saklaň
Aroma “Apple” -iň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Dilim, zar
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤6.0%
Kükürt dioksidi ≤0.1g / kg
TPC 0010000cfu / g
Koliforma ≤3.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemekDaşarky: karton, çüý däl
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 10kg / karton

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz 26 ýyldan gowrak FD iýmit öndürýän zawod.Zawodymyzda 60-dan gowrak tehniki mugallym bilen R&D topary bilen 301 işgär bar.

S: Käbir nusgalary berip bilersiňizmi we ony nädip almaly?
J: Hawa.nusgalary mugt berip bileris (umumy mukdary 500g-den az).Ippingük daşama çykdajylaryny diňe özüňiz çekmeli bolarsyňyz.

S: Paketiňiz nähili?
J: Önümlerimiz üçin ähli paketimiz içerde goşa PE haltalarynda, daşynda karton bilen gaplanýar.Her paketiň arassa agramy 5kg, ýa-da dürli önümler üçin 10kg.

S: Tölegiňiz nähili?
J: L / C, T / T, Nagt we ş.m. tölegleri kabul edýäris.Töleg elementi öňünden 30% T / T, iberilmezden 70% T / T balans.

S: OEM ýa-da ODM kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, OEM ýa-da ODM hyzmatdaşlygyny kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň