Tebigy OEM ODM Zawod üpjünçiligi Guradylan sogan

Gysga düşündiriş:

Düwürtikler flawonollara we polifenolik birleşmelere baý, olar aslynda sogan we sarymsakdan has köp.Mundan başga-da, düzüminde iýmit süýümi, belok, C witamini, kaliý, folat, A witamini, B6 witamini we marganes bar.

Doňdurylan guradylan gabyklarymyz täze we has ýokary gatlaklardan ýasalýar.Doňdurma guratmak, tebigy reňkleri, täze tagamy we asyl ösümlikleriň iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan doňdurylan guradylan çorbalary Muesli, çorbalar, etler, souslar, çalt naharlar we başgalara goşup bolýar.Doňan guradylan soganlarymyzy dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Şallot

Elýeterli format

Ballar

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Wideo

Şallotlaryň peýdalary

Ant Antioksidant serişdeleri hökmünde hereket edip biler
Düwürtikleriň iň oňat iýmit mukdary, kwseretin, kaempferol we dürli kükürt antioksidantlary ýaly antioksidant birleşmeleriň ähtimal ýokary we dürli mazmunydyr.Düwürtikler öýken we agyz bezi, aşgazan, kolorektal we döş düwnük keselini azaldyp biler.

Circ Aýlanyşygy we metabolizmi gowulandyrmaga kömek edip biler
Çukurlaryň mineral düzümi, adatça, demir, mis we kaliý ýaly soganlaryňkydan has ýokarydygy mälimdir.Demir we mis gyzyl gan öýjükleriniň önümçiligini höweslendirip, bedende aýlanyşygy güýçlendirip biler.

Cho Holesterini peseldip, ýürek saglygyny gowulaşdyryp biler
Düwürtikler kesilende we kesilende emele gelen Allisin, bedendäki holesteriniň derejesini kadalaşdyrmak bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr.Bedende holesteriniň umumy mukdaryny peseltmek bilen, aterosklerozyň, koronar ýürek keselleriniň, ýürek agyrylarynyň we insultlaryň öňüni alyp bilersiňiz.

Blood Gan basyşyny peseldip biler
Belli bir damar damarylaýjy kaliýiň we bedende azot oksidini çykaryp bilýän allisiniň täsiri, gan basyşy ep-esli azalýar.

Di Diabet keselini dolandyrmaga kömek edip biler
Düwürtiklerden, alliýdan we alýl disulfidden tapylan fitohimiki birleşmeleriň ikisi, süýji keseline garşy häsiýetlere eýe bolup biler.Bedende ganyň şekeriniň derejesini kadalaşdyrmaga kömek edip bilerler.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze ýapraklar

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan şalloty doňduryň
Reňk “Shallot” -yň asyl reňkini saklaň
Aroma Şallotyň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Granula / poroşok
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
Jemi kül ≤6.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤100.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki:Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek;Daşarky:dyrnak däl karton
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň