Iň ýokary iýmitlendiriji doňdurma guradylan süýji kartoşka

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan süýji kartoşkalarymyz täze we ýokary süýji kartoşkadan ýasalýar.Doňdurma guratmagy, asyl süýji kartoşkanyň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan süýji kartoşkamyzy Muesli, çorbalar, etler, souslar, çalt naharlar we başgalar goşup bolýar.Doňan guradylan süýji kartoşkamyzy dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Süýji ýeralmasy

Elýeterli format

Dilimler, zarlar,

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Süýji kartoşkanyň saglyga peýdasy

Dig Has gowy siňdiriş we içege saglygy
Olarda süýümli baý mazmun bar.Hem ereýän, hem eräp bilmeýän iýmit süýümlerine baý.Şonuň üçin has gowy iýmitlenmegi öňe sürýär.Olary iýmek Bifidobacterium we Lactobacillus-yň ösmegine hem kömek edýär.IBS we içgeçme howpuny azaldyp bilerler

● Süýji kartoşka görüşi goraýar
Süýji kartoşkanyň peýdalary gözüň zeperlenmeginden goramagy hem öz içine alýar.Gözleri erkin radikal zeperlerden gorap bilýän antioksidant beta-karotine ajaýyp baýdyr.Şeýle hem kseroftalmiýa howpuny azaldyp biler.

Ins Insuliniň duýgurlygyny ýokarlandyrýar
Anotherene bir süýji kartoşkanyň artykmaçlygy, insuliniň duýgurlygyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.Iýmit süýümi köp we glisemiki indeksiň mukdary bedende gan şekerini dolandyrmak üçin bilelikde işläp biler.

Blood Sagdyn gan basyşynyň derejesi
Magniniň, kaliýiň baý çeşmesidir.Bu birleşmeler gipertoniýa, insult we beýleki çynlakaý koronar meseleler töwekgelçiligini ep-esli azaldar.Kaliý gan basyşyny kadalaşdyrmaga kömek edip biler.

● Agramy ýitirmek
Süýji kartoşkada bar bolan ereýän süýüm bolan pektin, doýgunlygy ýokarlandyrýar we iýmitiň kabul edilmegini azaldýar.Süýji kartoşkada köp mukdarda süýümiň bolmagy sizi has uzak saklap biler we şeýlelik bilen agramyňyzy barlamaga kömek edip biler.Süýji kartoşkanyň kaloriýasy hem gaty ýokary däl we ony aňsatlyk bilen iýmitlenişiňize goşup bilersiňiz.

Im Immuniteti ýokarlandyrýar
Içegäniň saglygyny gowulaşdyrmak we iýmit siňdiriş ulgamyny saklamak bilen süýji kartoşka bedeniňizdäki immunitetini awtomatiki ýokarlandyrýar.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze süýji kartoşka

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan süýji kartoşkany doňduryň
Reňk Süýji kartoşkanyň asyl reňkini saklaň
Aroma Süýji kartoşkanyň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Dilimlenen, kesilen
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤100MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki:Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek;Daşarky:dyrnak däl karton
Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň