Iň ýokary hilli tebigy sagdyn doňdurma guradylan burç burç

Gysga düşündiriş:

Doňdurylan guradylan gyzyl / ýaşyl jaň burçlary täze we has ýokary gyzyl / ýaşyl jaň burçlaryndan ýasalýar.Doňdurma guratmagy, asyl jaň burçlarynyň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan gyzyl / ýaşyl jaň burçlaryny Muesli, çorbalar, etler, souslar, çalt naharlar we başgalar goşup bolýar.Doňan guradylan jaň burçuny dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Bell burç

Elýeterli format

Ballar

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Bell burçunyň saglyk üçin peýdalary

● Saglyk üçin peýdalary
Jaň burçunda kaloriýa az we ýokumly maddalar, şol sanda birnäçe möhüm witaminler bar.C witamini bedeniňize demir siňdirmäge we ýaralary bejermäge kömek edýär.Şeýle hem ýürek kesellerini we düwnük keselini öz içine alýan dürli saglyk ýagdaýlarynyň öňüni almakda rol oýnap biler.

Blood Gan basyşyny peseltmek
Hünärmenler, C witamini köp bolan berhizleriň gan basyşyna gözegçilik edip biljekdigine ynanýarlar.

Heart heartürek agyry howpuny peseltmek
Jaň burçunda ýürek agyrylaryndan jogapkär gan damarlarynyň öňüni almaga kömek edip biljek antikoagulyant bar.

Iýmit siňdiriş saglygy
Çig jaň burçlarynda baý iýmit süýümi bar.Iýmit süýümi, taburlaryňyza köp mukdarda iýmit siňdiriş saglygyny ösdürmäge kömek edýär.

Diabet Süýji keseliniň töwekgelçiligini azaltmak
Jaň burçlary ýaly ýokary süýümli iýmitler şekeriň ganyňyza nädip siňmegini haýalladýar.Jaň burçunda köp bolan C witamini, 2-nji görnüşli süýji keseli bolan adamlarda ganyň şekeriniň ýokarlanmagyna kömek edip biler.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze burç burç

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan gyzyl / ýaşyl jaň burçuny doňduryň
Reňk Bell Pepper-iň asyl reňkini saklaň
Aroma Bell Pepper-iň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Granula / poroşok
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
Jemi kül ≤6.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤100.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek

Daşarky: karton, çüý däl

Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň