Gowy tagam Koşer kepillendirilen doňan guradylan süýji mekgejöwen

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan süýji burçlarymyz täze we has ýokary süýji burçlardan ýasalýar.Doňdurma Guradylan doňdurma Guramak, tebigy süýji mekgejöweniň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan süýji burçlarymyzy Muesli, çorbalar, etler, çalt naharlar we başgalara goşup bolýar.Doňdurylan guradylan ýaşyl noýbalary dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Bugdaý

Elýeterli format

Bütin ýadro

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Mekgejöweniň peýdalary

Mekgejöwen kaliýiň ajaýyp çeşmesidir, kaliý gan aýlanyş ulgamyny kadalaşdyrmaga, ýeterlik gan aýlanyşyny we güýçli ýürek urmasyny saklamaga kömek edýär.

Eye Göz saglygy
Mekgejöwen, miwelerde we gök önümlerde has köp duş gelýän A witamine meňzeş karotenoid luteini öz içine alýar.Lutein makula degenerasiýasynyň, kataraktanyň we beýleki göz ýagdaýlarynyň howpuny peseltmek bilen bellidir.

Iýmit siňdiriş saglygy
Mekgejöwen sagdyn durmuş ýörelgesini saklamak üçin zerur bolan iýmit süýüminde köp.Süýüm, bedeniňiziň siňdirmeýän ösümlik esasly iýmitleridir.Iýip bolmajakdygyna garamazdan, mekgejöweniň süýümi içegäniň hereketini kadalaşdyrmak, gandaky şeker derejesini dolandyrmak we başga-da köp artykmaçlyklary hödürleýär.

Ost Prostatit bejergisi
Mekgejöweniň düzüminde antioksidant kwercetin bar.Quercetin Alsgeýmerden we demansdan goraýjy täsir edip biler.

● Iýmitlenme
Bugdaýda piridoksiniň sagdyn derejesini saklamak üçin zerur bolan ýokumly B6 witamini bar.Piridoksin ýetmezçiligi ganazlyga sebäp bolup biler we ýürek keselleriniň, depressiýanyň we aýbaşy sindromynyň döremek howpuny ýokarlandyryp biler.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze mekgejöwen

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan mekgejöweni doňduryň
Reňk mekgejöweniň asyl reňkini saklaň
Aroma Mekgejöweniň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Bütin ýadro
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤3.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek

Daşarky: karton, çüý däl

Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 10kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň