Hytaý OEM ODM fabrigi Guradylan käşiri doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan käşirimiz täze we ýokary käşirden ýasalýar.Doňdurma guratmagy, tebigy käşiriň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan käşirimizi Muesli, Çorbalar, Etler, Souslar, Çalt naharlar we başgalar goşup bolýar.Doňan guradylan käşirimizi dadyp görüň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Käşir

Elýeterli format

Dilimler, zarlar,

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Wideo

Käşiriň saglyk üçin peýdalary

Eye Göz saglygyny ýokarlandyrýar
Käşir lýuteine ​​we likopene baý bolup, gözüňi gowy görmäge we gijeki görüşi saklamaga kömek edýär.A witaminiň köp bolmagy sagdyn gözüňi ýokarlandyrmaga hem kömek edýär.

Weight Agramy ýitirmäge kömek edýär
Eger horlanmak üçin iýmitlenýän bolsaňyz, iýmitlenişiňizde süýümli iýmitler bolmaly, hem eräp bilýän hem-de eräp bolmaýan süýümli käşir hasaby doly laýyklaşdyrmalydyr.Süýüm siňdirmek üçin iň uzyn wagt alýar we şeýlelik bilen dolylyk duýgusyny ösdürýär we beýleki semiz iýmitlere içmegiňiziň öňüni alýar.

Bow Içegäniň kadalylygyny üpjün edýär we iýmit siňdirişe kömek edýär
Käşirdäki iýmit süýüminiň ep-esli mukdary iýmit siňdiriş saglygyny goramakda möhüm rol oýnaýar.

Ho Holesterine garşy göreşýär we ýürek saglygyny ýokarlandyrýar
Käşiriň ýokary süýümli mukdary arteriýalaryň we gan damarlarynyň diwarlaryndan artykmaç LDL holesterini aýyrmak bilen ýüregiň saglygyny ýokarlandyrýar.

Blood Gan basyşyny peseldýär
Käşir kaliý bilen gaplanýar.Kaliý gan damarlaryňyzdaky we arteriýalaryňyzdaky dartgynlygy gowşatmaga kömek edýär, bu gan aýlanyşygyny güýçlendirýär we ýokary derejeli BP-ni peseldýär.

Im immuniteti ýokarlandyrýar
Käşir süňk saglygyna, güýçli nerw ulgamyna we beýniniň güýjüni ýokarlandyrmaga kömek edýän B6 we K witaminleri, kaliý, fosfor we ş.m. ýaly dürli witaminler, minerallar we antioksidantlar bilen gaplanýar.Antioksidantlar bedene erkin radikal zeperlerden goramakdan başga-da bedeni zyýanly bakteriýalardan, wiruslardan we çişmelerden goraýar.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze käşir

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan käşiri doňduryň
Reňk käşiriň asyl reňkini saklaň
Aroma Käşiriň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Dilimlenen / kesilen
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤100MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek

Daşarky: karton, çüý däl

Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 5kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň