Goşmaça sagdyn gyzgyn satuw Guradylan sarymsagy doňduryň

Gysga düşündiriş:

Doňan guradylan sarymsaklarymyz täze we has ýokary sarymsakdan ýasalýar.Doňdurma guratmak, sarymsagyň tebigy reňkini, täze tagamyny we iýmitleniş gymmatlyklaryny saklaýar.Saklanyş möhleti iň uzakda ösdürilýär.

Doňdurylan guradylan sarymsaklarymyzy Muesli, Çorbalar, Etler, Souslar, Çalt naharlar we başgalar goşup bolýar.Doňan guradylan sarymsaklarymyzy dadyň, her gün bagtly durmuşyňyzdan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Guramagyň görnüşi

Guramagy doňdurmak

Şahadatnama

BRC, ISO22000, Koşer

Goşundy

Sarymsak

Elýeterli format

Dilimler, zarlar, poroşok

Ýaramlylyk möhleti

24 aý

Saklamak

Gurak we salkyn, Daşky gurşawyň temperaturasy, göni yşykdan.

Bukja

Bularyň köpüsi

Içinde: Wakuum goşa PE haltalary

Daşarda: Dyrnaksyz kartonlar

Wideo

Sarymsagyň saglyk üçin peýdalary

● Sarymsak gan basyşynyň peselmegine kömek edip biler
Sarymsak, damarlary gysýan azot oksidiniň sintezini höweslendirýär we ACE (angiotensini öwrüji ferment) işjeňligini saklaýar.Bu sagdyn gan aýlanyşyny we basyşyny goldap biler.

● Sarymsak çişmegi basyp biler
Dowamly çişme, ýürek keselleri, süýji keseli, rak we artrit ýaly dowamly keselleriň hereketlendirijisidir, sarymsak käbir çişme beloklarynyň işjeňligini saklamaga kömek edýär.

● Sarymsak aşaky holesterini kömek edip biler
Heartürek üçin sarymsagyň başga bir mümkinçiligi: holesteriniň derejesini ýokarlandyrmak.

● Sarymsak immunitet funksiýasyny goldap biler
Sarymsakdaky allisin antibakterial häsiýetleri üpjün edýär, alymlar hem sarymsagyň wirusa garşy häsiýetine eýedigine ynanýarlar.Umuman sagdyn immun ulgamyny goldamaga kömek edip biljek bu zatlar.

● Sarymsak gan ýygnamagyny azaldyp biler
Sarymsakdaky (we sogan) birleşmeler trombositlerimiziň “ýelmeşigini” peseldýär we palta garşy häsiýetleri bar.

Aýratynlyklary

 100% Arassa tebigy täze sarymsak

Hiç hili goşundy ýok

 Nutokary iýmitlendiriji gymmaty

 Täze tagam

 Asyl reňk

 Daşamak üçin ýeňil agram

 Giňeldilen ýaramlylyk möhleti

 Aňsat we giň amaly

 Iýmit howpsuzlygy üçin yzarlamak ukyby

Tehniki maglumatlar sahypasy

Önümiň ady Guradylan mekgejöweni doňduryň
Reňk mekgejöweniň asyl reňkini saklaň
Aroma Mekgejöweniň mahsus tagamy bilen arassa, näzik hoşboý ys
Morfologiýa Bütin ýadro
Haramlyklar Görünýän daşarky hapalar ýok
Çyglylyk ≤7.0%
TPC 000100000cfu / g
Koliforma ≤3.0MPN / g
Salmonella 25g-de negatiw
Patogen NG
Gaplamak Içerki: Iki gatly PE halta, ýakyndan gyzgyn möhürlemek

Daşarky: karton, çüý däl

Ýaramlylyk möhleti 24 aý
Saklamak Closedapyk ýerlerde saklanýar, salkyn we gurak saklaň
Arassa agram 10kg / karton

Sorag-jogap

555

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň